Vedtekter for Lillesand seilforening

Vedtekter for Lillesand Seilforening, stiftet 1885, vedtatt med senere endringer, senest 16. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret, jfr. NIFs lov 3. Foreningens flagg (merke) er hvitt spissflagg, blå stjerne og rød bord. For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7

§ 1 Formål
Foreningens formål er å virke til fremme av seilsporten.

§ 2 Foreningen
Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Aust-Agder Idrettskrets (Aust-Agder Seilkrets) og Norges Seilforbund. foreningen har sete i Lillesand kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§ 3 Medlemskap
Enhver som innordner seg i foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. en søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIFs lov 39).

Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 15 år, være tilsluttet foreningen minst 1 måned og ha sitt forhold til foreningen i orden. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd samt foreningens lover og bestemmelser. for straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds ”Straffebestemmelser om forseelser”. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 4 Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis og innen 1. april og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingenten ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner.

§ 5 Årsmøte
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen 15. februar. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen eller foreningens nettsider. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt etter loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede organisasjoners lover og bestemmelser. Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta budsjett
 6. Velge følgende tillitsmenn:
  1. Styre, bestående av Formann og kasserer og 4 styremedlemmer samt 2 varamenn. Formannen i styret velges for 1 år. Dersom et av styremedlemmene som ikke er på valg blir valgt til formann, velges et styremedlem til erstatning for vedkommende for ett år. Av de øvrige medlemmer i styret velges hvert år 2 eller 3 medlemmer for 2 år for å sikre kontinuitet i styret. I de øvrige komiteer og utvalg velges medlemmene for 1 år. Styret konstituerer seg selv i første styremøte etter årsmøtet hvor det velges nestformann og sekretær blant de faste styremedlemmene.
  2. Revisor
  3. Representanter til idrettsrådet i kommunen
  4. Representanter til ting i de organisasjoner foreningen er tilsluttet, deriblant seilkretsen
  5. Valgkomite
  6. Regattakomité med formann og 3 – 5 medlemmer.
  7. Festkomité med formann og 2 medlemmer.
  8. Jolle-/brettseilerkomite med formann og 4 medlemmer.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene) foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. EÅ kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 9 Styrets oppgaver
Foreningen ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnedes idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå foreningens daglige ledelse og representere denne utad.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
 4. Etter evne søke å løse foreningens oppgaver, jfr. pkt. 1, ved treningsvirksomhet, stevne opplegg, og på annen måte ivareta foreningens og medlemmenes interesser.

Styret skal holde møter når formannen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Det skal minst avholdes 2 styremøter i året. Et møte er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er til stede. Over styrets møter føres protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

§ 10 Styrets arbeid
Formannen har den daglige ledelsen av foreningen. Han kan anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og foreningens møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Formannen må sammen med kassereren og revisoren sende inn oppgaver over foreningens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.

Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal dessuten være foreningens arkivar.
Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten (9) til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserer kan velges hvis det er behov for det.

Revisor skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser ((9 jfr. Idrettens kontoplan).
Styret sørger for at det føres løpende register over båter som tilhører foreningens medlemmer. Bare de registrerte oppførte båter, har rett til å føre foreningens stander.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tildelt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes EÅ 3 måneder senere, og for at foreningen kan oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.

§ 12 Lovendring
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. § 11 kan ikke endres. Lovendringer må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.

Comments are closed.