Site icon Lillesand Seilforening

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser

Lillesands Sparebank Cup T/H

Seilasene er underlagt de internasjonale kappseilingsreglene, den nasjonale myndighets forskrifter, seilingsbestemmelsene og andre regler som kan komme til anvendelse. Stevnet er klassifisert i kategori A, regler G 3.1, og seiles etter sikkerhetskategori 4.

1.      Omfang

Vår- og høstcup seiles etter oppsatte terminliste med 7seilaser på våren (hvorav 5 tellende) og 7 på høsten (hvorav 5 tellende).

2.      Påmelding

Påmelding skjer pr mail, skal som minimum inneholde navn, seilnr, LYS-tall, m/ u spinnaker, mobilnr. Startende båter blir registrert i vår- og/eller høstcupen.

Nødvendig informasjon til seilerne blir gitt med flagg og plakat med banenummer.  Startkontingenten for vårcupen er kr. 250,- og skal betales innen sesongstart til LSF’s bankkonto, og merk innbetaling med båtnavn og nummer. Startkontigent for høstcupen er den samme. Kun båter som har betalt blir tellende. Laminerte løypekart blir utlevert ved påmelding.

3.      Deltagelse

Seilasene er åpne for alle typer havseilere som kan seile etter LYS – prinsippet.

4.      Klasseinndeling og starttidspunkt

Det seiles i stor og liten klasse, dvs over og under LYS 1,10.  Klasseinndeling og antall klasser kan bli endret basert på deltakelse. LYS-tall i hht målebrev. Båter uten målebrev seiler etter LYS-tall fra midlertidig målebrev.

5.       LYS-tall med og uten spinnaker (gennaker)

Det må bestemmes for hele vår- og høstseilasene. Dvs at det kan velges forskjellig i vår og høst, men har du bestemt med spinnaker i vårseilasene så teller ALLE onsdagsregattaene på våren MED spinnaker LYS-tall. De samme bestemmelsene gjelder for kryssfokk. Justering blir i hht LYS-målebrev.

6.      Start og mållinje

På byfjorden: 2 overett merker (lyktestolper merket orange) plassert på vestsiden

(langbrygga) av havna. Disse ligger omtrent overrett med klubbhuset vårt på Kokkenes.

Ved Saltholmen: Merke på sjøbu overrett  med pinne på fjellet foran bua. Linja begrenset av overrettlinjen mellom Langøya fyrlykt og jernstang SSØ for Langøya.

7.      Løpsbeskrivelse

Det markeredes med flagg på seilerbua om det blir seilas ute eller inne. Rødt flagg for ute, blått for inne. Banevalg opplyses senest ved oppmerksomhetssignalet med nummerskilt ved startområdet. Det er den enkelte skippers ansvar å kontakte regattaansvarlig for å få oppgitt løp.

8.      Forkortelse av løpet

Hvis første båt ikke har rundet nest siste merke innen kl 20.00, sløyfes rundingen av siste merke.

9.      Maksimaltid / annullering

Dersom første båt ikke er i mål innen kl 20.30, annulleres seilasen. Ved tett tåke annulleres seilasen.

10.  Gunder

Ved gunderseilas utdeles det egne startskjema. Etter oppmerksomhetssignalet er gitt kl. 17.44 kan det tillates at båtene krysser startlinjen innover uten å forstyrre andre deltakere en gang før egen start. Starttidspunktet for hver båt blir notert. Tjuvstart honoreres med straff på 10 ganger overtredelsen i sekunder.

11.  Poengberegning

Det gis poeng etter Lav Poeng System:

1    plass = 1 poeng

2    plass = 2 poeng

3    plass = 3 poeng osv

12.  Protester

Protester leveres skriftlig på godkjent skjema som fåes av arrangør senest 15 minutter etter at siste båt i klassen er gått i mål. Protesten behandles fortløpende etter innlevering. Protestkomiteen består av regattakomiteens medlemmer ( d.v.s. de som er tilstede ) eller personer oppnevnt av denne.

13.  Resultater

Fortløpende resultater regnes ut snarest etter målpassering og opplyses muntlig på samling etter regattaen på LSF bua. De vil fortløpende bli lagt ut på seilforeningens nettsider.

14.  Premiering

Ca 1/3 av de båtene som har deltatt premieres.

15.  Sikkerhet

Båtene skal være ansvarsforsikret.

16.  Ansvarsfraskrivelse

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Exit mobile version