Seilingsbestemmelser Åkerøya Rundt 2013

Seilingsbestemmelser for Åkerøya rundt 2013

1 REGLER

Regattaen er underlagt de internasjonale kappseilingsreglene, den nasjonale myndighets forskrifter, seilingsbestemmelsene og andre regler som kan komme til anvendelse, med unntakelse av endringer i noen av reglene gjort i disse seilingsbestemmelsene. Stevnet er klassifisert i kategori A, regler G 3.1, og seiles etter sikkerhetskategori 4.

2 REGISTRERING/ PÅMELDING

Båter som ønsker å delta må være påmeldt og startkontingent betalt innen kl.

11.00 regattadagen. En betingelse for deltakelse er at båten er forsikret mot ansvar overfor tredjemann og at rormann er medlem av godkjent seilforening.

Evt. påmelding uten spinnaker må gjøres innen 96 timer før start (steinar.sund@multiconsult.no). Båter som ikke er påmeldt uten spinnaker innen fristen vil få NOR-rating med spinnaker.

3 BESKJEDER

Beskjeder til deltagerne vil bli gitt på skippermøte kl 11.00.

4 KLASSEFLAGG

Klasseinndeling og antall starter blir meddelt på skippermøtet.

5 BANE

Bane blir opplyst på skippermøte.

6 STARTEN

Startlinje: 2 overrett merker på klubbhuset på Kokkenes. NB! Startlinja er på Tingsakerfjorden, dvs flyttet fra tidligere år.

Tidene skal tas etter de visuelle signalene (det skal ses bort fra evt. svikt ved et lydsignal). 1. start planlegges til kl. 12.00. Det blir sannsynligvis 2 starter.

Kappseilasen vil bli startet som følger:

· Oppmerksomhetssignal ca 1 min før varselsignal.

· Varselsignal Klasseflagg (og lydsignal) 5 min før start

· Klarsignal Signalflagg P (og lydsignal) 4 min

· Signalflagg P fires (og lydsignal) 1 min

· Startsignal Klasseflagg fires (og lydsignal) 0 min

7 MÅL

Samme som startlinje

8 PROTESTER

Protester leveres skriftlig på godkjent skjema som utleveres av arrangør senest

15 minutter etter at siste båt i klassen er gått i mål. Protesten behandles fortløpende etter innlevering. Protestkomiteen består av regattakomiteens

medlemmer (d.v.s. de som er til stede) eller personer oppnevnt av denne.

9 PLASSERING OG PREMIERING

Premier vil bli tildelt de tre første båtene i hver klasse.

10 ANSVAR

Arrangøren på egne vegne og på vegne av alle sine representanter, regattastyret, juryen og andre som har med arrangementet å gjøre, fraskriver seg ethvert ansvar for skade som måtte oppstå på personer eller gjenstander, på land eller på vannet i forbindelse med stevnet. Deltakernes oppmerksomhet henledes på kappseilingsreglenes hovedregel 4, ”avgjørelse om å kappseile”

Comments are closed.