Retningslinje for disponering av foreningens arealer og båtplasser

Formålet er at de arealer og båtplasser som foreningen disponerer skal komme seilsporten og medlemmene til gode på en best mulig måte. Med arealer forstås det asfalterte området som ligger innenfor grensen til eiendommen Lillesand Seilforening har på Kokkenes. Med båtplasser menes brygger, moringer og bøyer i tilknytning til arealene og båtplasser som foreningen disponerer ved Paviljongen i Lillesand sentrum.

Areal disponering

Foreningens arealer er forbeholdt jollegruppa fra 1. april til og med 30. september. Dersom arealene ønskes benyttet av andre i denne perioden skal dette avklares med jollegruppa i god tid innen, og jollegruppas aktivitet skal alltid hensynstas. Private båter og utstyr kan kun oppbevares på arealene dersom de er i aktiv bruk (ukentlig) og det er avtalt med leder av jollegruppa.
Utenom sesongen (1. oktober – 31. mars) skal jollegruppa ha mulighet til å lagre utstyr og båter på foreningens arealer. Arealer som ikke blir brukt til foreningens eget utstyr og båter kan leies av medlemmer i denne perioden til en på forhånd avtalt pris. Båter og utstyr som plasseres uten forutgående avtale blir flyttet/avhendet for eiers regning og risiko. Alt utstyr forutsettes fjernet innen sesongen starter.

Tildeling av båtplasser på Kokkenes

Foreningens båtplasser knyttet til arealet er forbeholdt foreningens følgebåter og seilbåter. Dersom det skulle være ledig kapasitet kan ledige plasser leies for en sesong av gangen for kroner 2500,-. Søknad skal være overlevert formannen innen 1. Mars. Tildeling av ledige plasser skjer etter følgende prioritet:

  1. Skipper under 20 år (50% rabatt)
  2. Nyervervede båter som ikke har ordnet plass enda
  3. Aktive regattaseilere
  4. Turseilere

For å tildeles plass forutsettes

  • gyldig medlemskap i foreningen
  • aktiv deltagelse i tur/hav regattaer.

Båteier må selv koste og sørge for at moringer og fortøyningsanordninger er i god stand og ikke er til fare for andre båter, brygger eller trafikk. Fortøyningsbøyer skal være godt synlige og skal ikke være til hinder for øvrig aktivitet i foreningen. Jolleseilere og følgebåter som dunker inn i båtene må påregnes uten erstatningsplikt.

Tildeling av båtplasser ved Paviljongen

Lillesand seilforening har en avtale med kommunen om disponering av 5 båtplasser ved Paviljongen fra trimseilas til og med siste vårseilas og fra første høstseilas til og med siste høstseilas. Disse plassene er forbeholdt H-båter. Det forutsettes aktiv deltagelse i tur/hav regatter for å få disponere en slik båtplass. Dersom det er mangel på plasser tildeles disse etter følgende prioritet:

  1. H-båt med Skipper under 20 år
  2. Nyervervede H-båter som ikke har ordnet plass enda
  3. H-båter
  4. Andre båter

Comments are closed.