Retningslinje for disponering av foreningens arealer og båtplasser

Formålet er at de arealer og båtplasser som foreningen disponerer skal komme seilsporten og medlemmene til gode på en best mulig måte. Med arealer forstås det asfalterte området som ligger innenfor grensen til eiendommen Lillesand Seilforening har på Kokkenes. Med båtplasser menes brygger, moringer og bøyer i tilknytning til arealene…

Continue reading

Reisestøtte

Lillesand Seilforening (LSF) ønsker, ved å sette av midler på årlig budsjett, å bidra til å dekke utgifter som spesielt unge, ubemidlede seilere har, ved deltagelse i seilarrangementer. LSF anser aktiv deltagelse(fra medlemmer organisert i LSF), ved seilarrangementer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå som et av de viktigste områdene…

Continue reading